Zápis z jednání okresního sněmu ze dne 17.4.2019

Jednání sněmu zahájil předseda OMS Karlovy Vary Ing. Evžen Krejčí a seznámil přítomné s navrhovaným složením komisí.
Komise návrhová : př. Vodička, Marek, Uttl
Komise mandátová : př. Konopík, Křimský, Šusta
Mandát přidělilo svým zástupcům 232 členů, dle stanov ČMMJ je sněm usnášení schopný.

Předsedové jednotlivých komisí přednesli zprávy, od loňského sněmu žádné větší změny, komise pracují v rámci svých možností, pouze na střelnici došlo k odevzdání zapůjčených vrhaček, byly nahrazeny vrhacím automatem v našem vlastnictví.
Dle zprávy předsedy ODR je v účetnictví OMSu vše v pořádku, reklamace nebo stížnosti nejsou.
Jednatel přednesl rozpočet na rok 2019, nedošlo k žádným změnám, je nutno více šetřit.
Diskuze

př. Krejčí – zdůraznil, že příští rok je volební, je potřeba do OMR delegovat mladší a aktivnější členy, členská základna trvale klesá, tím i finance, je potřeba aktivizovat činnosti OMSu. Krajská koordinační rada se schází pravidelně, byl přibrán předseda
OMSu Plzeň. Zpravodaj řídí Sokolov, členská základna málo spolupracuje s redakční radou, příští rok chce Sokolov řízení jinému okresu. V Kroužku malých myslivečků je v současné době 24 dětí, vedou je obětavě př. Adamcová a Kuncová.

př. Červenka – hovořil o postavení myslivce ze zákona, stát myslivce úkoluje, viz sběr kadaverů kolem silnic, škody působené zvěří by měl krýt stát. Vzdělávání mysliveckých hospodářů a případné přezkušování by měl hradit stát. Jsou narhované změny ve vedení ČMMJ, v návrhu je, aby předseda ČMMJ tuto organizaci řídil. Ochranné známky, loga a podobně by měla ČMMJ prodávat ne zdarma propůjčovat. S min. zemědělství by měla jednat pouze pověřená osoba. S fi.Slug Invest, ( pronájem Jungmannky), je vše v pořádku, vztahy napravené, legislativně upravené, vše je v pořádku, nikdo nebude trestně stíhán. Kdyby členská základna vybírala lépe své zástupce, nemuselo k ničemu dojít. Pojišťovna HALALI, vychází finančně dobře, dokonce byly navýšeny pojistné limity.

př. Zeman – pronajímání honiteb LČR, poměr 30% ku 70%, péče o přírodu ku nájmu jako takovému, vložené investice by se vracely nájemci, ČMMJ se snaží o vylepšení poměru

př. Křivanec – při nástupu nového gen.ředitele LČR došlo i k některým jiným změnám, kupříkladu u honiteb, které jsou opět pronajímány MS, je komplet zrušené opční právo.

př. Andrejsek – problematika velkých šelem, ochránci čehokoliv staví myslivce do pozice neschopných udržet stavy zvěře na rozumné výši, zemědělci navyšují nároky na úhradu škod na zemědělských kulturách.

př. Křivanec – proběhl seminář o vlcích ve Valči, viz Zpravodaj

př.Vodička – hovořil o akcích na střelnici, je malý zájem o akce, malý zájem o nastřelení v uznaných prostorách,

př.Kučera – hovořil o majetku, ČMMJ vše řeší

př.Mikula – vytýkal ČMMJ slabou prezentaci svých aktivit před veřejností, jaké je vzdělávání nových generací o životě v přírodě

př.Červenka – pracujeme na tom, máme málo peněz, překážky kladené systémem jsou velké, dvě třetiny volebního období jsme řešili staré problémy, teď řešíme pokřivený systém

př.Polák – DR Praha řeší 90% problémů v kynologii, 10% problémů ve vzdělávání, stížnosti, podvody

př.Kovář – hovořil o odstřelu škodné zvěře, média o myslivcích mluví nehezky, ČMMJ se nás nezastane

př. Krejčí – práce s médii je zoufalá nedodržují novinářskou etiku

př.Křimský – instalovali elektronické pachové ohradníky, účinnost nízká a krátká

př.Kottek – sčítání zvěře je jenom pro forma, nutná změna zákona

př.Kučera – navrhuje více oplocovat riziková místa kolem silnic, ČMMJ by měla více zatlačit na pojišťovny

př.Červenka – při pravdivém sčítání riskujete pokutu, srážky se zvěří jsou časté


Ing. Konopík přečetl usnesení, přijato jednomyslně

Ing. Krejčí všem poděkoval za účast, popřál Lovu zdar ! a připomněl příští volební rok


Zapsal : jednatel OMS Karlovy Vary Zemek Jindřich